Kallelse till årsmöte i föreningen Glas i Hovmantorp 2018-03-24 kl 14

Kallelse till årsmöte i föreningen Glas i Hovmantorp 2018-03-24 kl 14.00
lokal Folkets Hus i Hovmantorp, Parkgatan 1

Dagordning för ordinarie årsmöte
a) årsmötets behöriga utlysande
- enl stadgarna skall kallelse inkl dagordning utgå senast tre veckor före utsatt datum

b) fastställande av röstlängd
c) val av mötesfunktionärer
d) styrelsens verksamhetsberättelse
- bifogas

e) revisorernas berättelse
f) fastställande av resultat- och balansräkning
g) beslut om ansvarsfrihet
h) beslut om medlemsavgift
- förslag om differentierade medlemsavgifter bifogas

i) val av ordförande för två år
- utgår, eftersom Nicke valdes förra året

j) val av övriga ledamöter jämte suppleanter
- mandat utgår för Kerstin Fröberg och Agneta Örnberg
fyllnadsval efter Hasse Karlsson, som önskar avgå
Lasse Hultman och Jörgen Persson var suppleanter på ett år

k) val av en revisor
l) val av valberedning
- förra årets valberedning bestod av Agneta Örnberg och Håkan Henriksson

m) behandling av inkomna förslag och motioner
- inga förslag har inkommit

n) styrelsens förslag till verksamhetsplan
- denna punkt bör bli en ordentlig diskussion, eftersom styrelsen önskar en bred förankring av verksamhetsplanen hos medlemmarna
Befintligt förslag, möjligen övermåttan ambitiöst, bifogas

I samband med årsmötet bjuder föreningen medlemmarna på lättare förtäring.
För att vi ska kunna beställa förtäringen måste vi be om en anmälan om deltagande senast 16/3.
Till årsmötet inbjuds alla intresserade att delta. Icke-medlemmar som önskar förtäring får betala 50:- för förtäring – men även den måste beställas, senast den 16/3.

Varmt välkomna!